Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

02 Avqust 2023

(20–21 December 2023, Baku, Azerbaijan)

Dedicated to the memory of Ziya Musa oghlu Bunyadov, Hero of the Soviet Union and full member of the Azerbaijani National Academy of Sciences.

 

Academician Ziya Bunyadov was a medievalist historian and the founder of the Azerbaijani school of Arabic studies. His scientific activity developed in two directions: the study of the history of the feudalism period of the Near and Middle Eastern countries and the research, explanatory translation, and publication of the works of medieval authors on the history, science, and culture of the Near and Middle Eastern peoples.

02 Avqust 2023

Выдающийся спе­циа­лист по ис­то­рии сред­не­ве­ко­во­го Вос­то­ка, Араб­ско­го ха­ли­фа­та, Азер­бай­д­ж­ана, Кав­ка­за, Сред­ней Азии и со­пре­дель­ных стран, ака­де­мик З.М.Бу­ния­тов по пра­ву за­вое­вал в этой об­лас­ти ши­ро­кое при­з­н­ание на­уч­ной и чи­та­тель­ской об­ще­ст­вен­но­сти.

На­уч­ное твор­че­ст­во З.М.Бу­ния­то­ва раз­ви­ва­лось по двум на­прав­ле­ни­ям: ис­сле­до­ва­ние ис­то­рии стран Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка в эпо­ху фео­да­лиз­ма и изу­че­ние, ком­мен­ти­ро­ван­ный пе­ре­вод и пуб­ли­ка­ция со­чи­не­ний сред­не­ве­ко­вых ав­то­ров по ис­то­рии, нау­ке и куль­ту­ре на­ро­дов Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка.

02 Avqust 2023

Azərbaycan mediyevist tarixçi ərəbşünaslıq məktəbinin banisi akademik Ziya Bünyadovun elmi yaradıcılığı iki istiqamətdə inkişaf etmişdir: Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin feodalizm dövrü tarixinin tədqiqi və Yaxın və Orta Şərq xalqlarının tarixi, elm və mədəniyyətinə dair orta əsr müəlliflərinin əsərlərinin araşdırılması, izahlı tərcüməsi və nəşri. Ziya Bünyadovun şərqşünaslıq elminin müxtəlif sahələrinə dair çoxsaylı əsərlərində (450-dən çox elmi monoqrafiya, məqalə, məruzə, şərhli tərcümə) nəinki Azərbaycan xalqının, eləcə də bütün orta əsrlər müsəlman aləminin ictimai-siyasi və mədəni-iqtisadi tarixi tədqiq edilir. Onun bütün əsərləri ilkin mənbələrin  dərin və dəqiq təhlilinə əsaslanır, araşdırdığı məsələlər isə öz orijinallığı ilə fərqlənir.

09 İyul 2023

AMEA-nın akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və ictimai fikir şöbəsinin müdiri, institutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Elnur Mustafayev Qarabağın maddi-mədəni irsinin, həmçinin bu ərazilərə aid epiqrafik abidə və daş kitabələrinin tədqiqi məqsədi ilə Şuşa şəhərinə səfər edib.

E.Mustafayev tədqiqat müddətində Şuşa şəhərinin maddi-mədəni irsinə aid Yuxarı Gövhər Ağa, Saatlı və Seyidli məscidlərinin, Məşədi Hüseyn Mirsəyyaf oğlu karvansarası və Mamay bulağının, eyni zamanda, Uğurlu bəy, Hacıqulu bəy, Şirin bəy və Bülbülün malikanələrinin daş kitabələrini araşdırıb.

Download Template Joomla 3.0 free theme.