Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Ш.М.Мустафаев. “От Сельджуков к Османам. Этнополитические процессы в тюркской среде Малой Азии в XI-XV веках”. Москва, 2017

 Şəmsi Pənahoğlu. “Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvani və onun “Divan”ı. Bakı-2017

 Hüseyn Əlizadə (Barış Mərəndli). “21 Azər” soyqırımı. (1946-1947-ci illərdə Azərbaycanda kütləvi qırğınlar)” (Fars dilindən tərcümə Saleh Dostəliyevindir). Bakı-2017

 Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar (İngilis dilindən tərcümə AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Gövhər Baxşəliyevanındır). Bakı, 2016

 Самед Байрамзаде. Южный Азербайджан: от «21 Азер» до «белой революции» в Иране (Экономическое и социально-политическое положение). Баку-2016.

 Əkrəm Rəhimli (Bije). Seyid Cəfər Pişəvəri. Məqalə və çıxışlardan seçmələr (Təbriz 1945-1946-cı illər). Bakı-2016.

 İlkin Əlimuradov. IX-X əsrlər azərbaycanlı hədisşünas alim  Əhməd Harun oğlu əl-Bərdici (Bərdəli). Bakı-2016.

 Sübhan Talıblı. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər). Bakı-2016.

 Həsən Səfəri. “Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı”. Bakı-2016.

 Rəna Rzayeva. Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın “Munisnamə” əsəri. Bakı-2016.

 Edqar Qranvil. “Çar Rusiyasının Türkiyə siyasəti” (türk dilindən tərcümə Barat Osmanovanındır). Bakı-2016.

 “Türk mətbuatında erməni məsələsi” (türk dilindən tərcümə Emiliya Xəlilovanındır). Bakı-2016.

 Ülkər Əliyeva. “XXI əsrin əvvəllərində ABŞ - Çin münasibətləri”. Bakı-2016.

 Söhrab Sepehri. Suyun ayaq səsi.(Farscadan tərcümə Məsiağa Məhəmmədinindir). Tehran-2016.

 Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr. (Tərcümə, qeyd və şərhlərin yazılması və tərtibi: Nüşabə Bayramlı). Bakı-2016.

 Солмаз Рустамова-Тогиди. “Азербайджанские погромы в Шемахе. 1918. На основе документов Чрезвычайной Следственной Комиссии”. Москва-2016.

 Aydın Abı Aydın.  “Şəxs adlarının ensiklopedik lüğəti”. 2 cilddə, Bakı-2016.

 Rafiq Abbasov.  “Azərbaycan çinşünaslığı”. Bakı-2016.

 Əfşan Şəfiyeva. “Seyid Həsən Tağızadə və İranın modernləşməsi”. Bakı-2016.

 İbn əl-Fəqih əl-Həmədani. “Əxbər əl-buldan” (Ölkələr haqqında xəbərlər). Məşhəd əlyazmasından “Türklər haqqında deyilənlər” və “Bəzi türk şəhərləri və onların möcüzələri” fəsilləri (tərcümə Fərda Əsədovundur). Bakı-2016.

Download Template Joomla 3.0 free theme.