Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Əsərlərin siyahısı

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

AKAD. Z.M.BÜNYADOV ADINA ŞƏRQŞÜNASLIQ

İNSTİTUTU ƏMƏKDAŞLARININ KİTAB VƏ

MONOQRAFİYALARININ SİYAHISI

 

 

 

Abbasov Əli Məmməd o.

1.     Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”  poeması. Bakı: “Elm”, 1966 – 197 s.

2.     Azərbaycan-Əfqan əlaqələri tarixindən. Bakı: “Elm”, 1986 – 292 s.

 

Abdullayev Əbdürəhman Məmməd o.

1.     Görkəmli maarifçi demokrat yazıçı Rəşidbəy Əfəndiyev. Bakı: “Znamya” nəşriyyatı, 1960 – 48 s.

2.     Maarif pərvanəsi. Bakı: “Maarif”, 1982. – 96 s.

 

Abdullayev Zakir Zülfüqar o.

1.     Начало экспансии США в Иране. Москва: Изд-во  вост. литературы,  1963 97 с.

2.     Промышленность и зарождение рабочего класса Ирана.Баку: Изд-во АН АзССР,  1963 – 296 с.

3.     Формирование рабочего класса Ирана.Баку: Изд-во АН АзССР,  1968– 170 с.

4.     Asiyada kollektiv təhlükəsizlik dövrün tələbidir. Bakı: “Azərnəşr”, 1974 – 74 s.

 

Abıyev Aydın Müstəcəb o.

1.     Ömər Seyfəddinin həyatı və yaradıcılığı. Bakı: “Elm”, 1978 – 160 s.

2.     Türk ədəbiyyatında satira: XIX əsrin axırları XX əsrin əvvəlləri. Bakı: “Elm”, 1991 – 172 s.

3.     Bəktaşi lətifə və əhvalatları (Müqəddimə və tərcümə). Bakı: 1992 – 134 s.

4.     Azərbaycan –Türk şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı: “Nərgiz”, 1998 – 188 s.

5.     Bəzi satirik nəzirə və təhzillər. Bakı: “Ozan”, 1999 – 76 s.

6.     Füzuli və Türkiyə poeziyası. Bakı: “Ozan”, 2002 – 280 s.

7.     Şəxs adları lüğəti. Bakı: “Çıraq”, 2002 – 400 s.

8.     Ziya Göyalp. Bakı: 2006, 4 ç.v.

9.     Şəxs adları sözlüyü. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2006 – 23, y ç.v.

10. Türkiyə ədəbiyyatı tarixi. I cild. II nəşr, Bakı: 2011

11. Həsənoğludan üzü bəri. Bakı: “Təknur” nəşriyyatı, 2012 – 10,5 ç.v.,

12. “Sərvəti-fünun” ədəbiyyatı. Bakı: “Təknur”, 2013.

 

 

 

Ağayev Semyon Lvoviç

1.     Германский империализм в Иране (Веймарская республика, Третий рейх). – Москва: “Наука”, 1969 – 157 с.

2.     Иран в период политического кризиса 1920-1925 г.г. (вопросы внешней политики). Москва: “Наука”, 1970 – 210 с.

3.     Иран: внешняя политика и проблемы независимости 1925-1941 гг. Москва: “Наука”, 1971 – 360 с.

 

Ağazadə Adışirin Ağa o.

İran şairi Nima Yuşic. Bakı: “Elm”, 1971 –10 ç.v.

 

Agahi Əbdülhüseyn Məmmədtağı o.

1.     Распространение идей марксизма-ленинизма в Иране. Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1961 – 252 с.

2.     Из истории общественной и философской мысли в Иране. (Вторая половина XVII – первая четверть XIX в.). Баку: “Элм”, 1971– 216 с.

 

Alışanov Hüseyn Həsən  o.

Müasir kürd şairi Abdulla Qoranın poeziyası. Bakı: “Elm”, 1969 – 133 s.

 

Araslı Həmid Məmməd-Tağı o.

1.     Azərbaycan kitabı (Biblioqrafiya), I cild (1780-1920). Bakı: “Elm”,1963 – 98 s.

2.     Şairin həyatı (Nizami Gəncəvi haqqında). Bakı: 1967 – 188 s.

3.   İmadəddin Nəsimi. Həyat və yaradıcılığı. Bakı: “Azərnəşr”, 1972 – 74 s.

4.   Xaqani Şirvani (Şairin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında). Bakı: 1982 – 62 s.

 

Axundov İskəndər Aslan o.

Современная Турция: борьба против империализма. Баку: “Элм”, 1977 – 198 с.

 

Babayeva Nüşabə Rəşid q.

Из истории общественно-политической мысли Южного Азербайджана (последняя четверть XIX-начало ХХ вв.). Баку: “Иршад”, 1995 – 80 с.

 

Bağırov Beytulla Süleyman o.

Против фальсификации марксистско-ленинской философии в Иране (после второй мировой войны). Баку: “Элм”, 1978 – 151 с.

 

 

 

Bağırov Yusif Əli o.

Из истории советско-турецких отношений в 1920-1922 гг. Баку: Изд-во Ан Аз.ССР, 1965 – 144 с.

 

                Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli q.

1.     Абд ас-Салам ал-Уджейли. Очерки жизни и творчества. Баку: “Элм”. 1989 – 106 с.

2.     Əbülfərəc İsfahani. Bir Məcnun vardı. Ərəb dilindən tərcümə, ön söz və şərhlər. Bakı: “Yazıçı”, 1990 – 86 s.

3.     Абу-л-Фарадж ал-Исфахани. Книга песен (Главы о Меджнуне и арабоязычных азерб. поэтах). /Филологический перевод с арабского, предисловие, исследования, комментарии и указатели. Баку: “Элм”, 1994 – 284 s.

4.     “Книга песен” Абу-л-Фараджа ал-Исфахани и классическая азербайджанская литература. Баку: 1998 – 238 с.

5.     İlahi eşq dastanları. Bakı: “Maarif”, 2001 – 380 s.

6.     Hamıdan ucadır alimin yeri.  Məqalələr, müsahibələr, rəylər. Bakı: “Nurlan”, 2003 – 322 s.

7.     Əbu-l-Fərəc əl-İsfahani. Məcnun ləqəbli Qeys ibn Müləvvəh və ərəbdilli Azərbaycan şairləri haqqında hekayətlər. Ərəbcədən filologi tərcümə, müqəddimə, tədqiqat, şərhlər və göstəricilər G.B.Baxşəliyevanındır. Bakı: “Elm”, 2006 – 23,5 ç.v.

8.     “Müasir Suriya hekayəsi”. Bakı: 2007 – 18 ç.v. (rus dilində).

9.     Ölməzliyə aparan yol. (Ərəb dilindən tərcümə, tədqiqat, şərh və qeydlər G.B.Baxşəliyevanındır). Bakı: 2009.

10. Professor Aida İmanquliyevanın biblioqrafiyası (AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanası ilə birlikdə).Bakı: 2009

11. Məqalələr, məruzələr, müsahibələr (40 ç.v). Bakı: 2011.

12. “Taufiq əl-Həkimin ədəbi görüşləri”. Bakı: “Elm”, 2012 – 508 səh.

         

 

 

 

Babaşlı Məmmədəli Allahverdi o.

1.     Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət (siyasi, hərbi terminlər lüğəti və beynəlxalq təşkilat adları). Bakı: Qafqaz Universitetinin nəşriyyatı, 2012 – 284 s.

2.     İmam Nəvəvinin “Riyazus-Salehin” müxtəsər kitabına yazılmış ön söz, şərhlər və sözlüyün tərtibi.  Bakı: “Xəzər” nəşriyyatı, 2011 – 575 s.

3.     İmam Qəzalinin “Qəlblərin kəşfi” əsərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və lü-ğətin tərtibi, Fəlsəfi incilər seriyası. Bakı: “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2011 – 600 s.

4.     Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət: siyasi, hərbi terminlər lüğəti və beynəlxalq təşkilat adları” (həmmüəllif). Bakı: Qafqaz Universitetinin nəşri, 2012 – 280 s.

 

Bayramova Lalə Məzahir q.

“Min bir gecə” ümumşərq ədəbiyyatının mədəni-tarixi abidəsi kimi. Bakı: “MBM” nəşriyyatı, 2009 – 12,5 ç.v

 

Bakıxanova Nigar Tofiq q.

1.     İngiliscə-Ərəbcə – Azərbaycanca iqtisadi lüğət. Bakı: “Elm”, 2001 –128 s.

2.     Əhməd Şövqinin dramaturgiyası. Bakı: “Elm”, 2013.

 

Bayramlı  Nuşabə Kazım q.

1.     Abbasilər xilafəti xəlifə ən-Nasir dövründə. Bakı: “Nurlan”, 2002 – 186 s.

2.     Şihabəd-DinMuhammədən-Nəsəvi. SultanCəlaləd-DinMənkburnununhəyatınıntəsviri. (AzərbaycanınXII-XIIIəsrlərtarixinəaidçxarışlar). Mətnintərcüməsi, şərhlərqeydlərbölməsiakad. Z.M.Bünyadovuneyniadlıkitabınıntərcüməsiəsasındayazılmışdır. Bakı, «Mars-Print» nəşriyyatı , 2007-77 s.

 

 

Bije (Rəhimli) Əkrəm Rəhim o.

1.     Sovet-Türkiyə iqtisadi münasibətləri (1923-1939-ci illər). Bakı: Azərb.SSR. EA nəşr., 1965 – 133 s.

2.     Türkiyənin xarici ticarət siyasəti. Bakı: “Elm”, 1989 – 105 s.

3.     Güney Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat. Bakı: “Meqa”, 2003 – 208 s.

4.     “Güney Azərbaycan milli-demokratik hərəkatı (1941-1946)”. Kanada, 2005// Tehran (tərcümə), 2007.

5.     “Parçalanmış millətin harayı” (ön söz və tərtibat). Bakı: 2007 – 655 s.

6.     Seyid Cəfər Pişəvəri.Zindan xatirələri”. Bakı: “Bakı çap evi”, 2014– 127 s.

7.     AzərbaycanDemokratfirqəsi.İİR, Tehran: “Səsnəşriyyatı, 2007.

8.     Səməd Sərdarniya. İrəvan müsəlman-türk vilayəti olmuşdur (tərcümə, ön söz Ə.Bije (Rəhimli).

9.     Seyid Cəfər Pişəvəri. Həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2009 – 25 ç.v.

10.       Azadlıq uğrunda mübarizə tariximizdən: Xiyabani hərəkatı – 90. Bakı: “Bakı   Çap Evi”, 2011 – 232 səh.

11. S.C.Pişəvəri. Türkiyə, Trabzon: “Eser Ofset Matbaçılık” nəşriyyatı, 2013.

12. Məşəle-cavid. Tehran, 2013.

            

Billuri Hökümə İbrahim q.

1.     Развитие реалистической демократической поэзии Иранского Азербайджана (1945-1960 гг). Баку: “Элм”, 1972 – 122 с.

2.     Məmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı: “Elm”, 1984 – 156 s.

 

Bünyadov Cəmil Ziya o.

Восстание карматов.- Баку: “Элм”, 1988.-124 с.

 

Bünyadov Ziya Musa o.

1.     Азербайджан в VII-IX вв. Баку: Изд-во АН АзССР, 1965 – 383 с.

2.     Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225 гг.). Баку: “Элм”, 1978 – 270 с.

3.     Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225). Bakı: “Elm”, 1985 – 226 s.

4.     Государство Хорезмшахов-ануштегинидов (1097-1231). Москва: “Наука”, 1986 – 248 с.

5.     Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı: “Azərnəşr”, 1989 – 335 s.

6.     Qırmızı terror. Bakı: “Azərnəşr”, 1993 – 228 s.

7.     Dinlər, təriqətlər, məzhəblər (Arayış kitabı). Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1997 – 228 s.

8.     Ануштагин Хоразмшохлар давлати (1097-1231). Тошкент: “Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат” нашриёти, 1998 – 256 с.

Yazılı abidələrin şərhli tərcümə və nəşrləri:

1.     Мхитар Гош. Албанская хроника./ Перевод с английского, предисловие.- Баку: Изд-во АН АзССР, 1960 – 33 с.

2.     Обзор источников по истории Азербайджана. Источники арабские. Баку: Изд-во АН АзССР, 1964 – 36 с.

3.     Абд-ар-Рашид ал-Бакуви. Китаб талхис ал-асар ва ‘аджа’ ибн ал-Малик ал-Каххар./ Перевод с арабского, издание текста, предисловие, примечания и приложения. Москва: “Наука”, 1971 – 208 с.

4.     Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Жизнеописания султана Джалал ад-Дина Манкбурны./ Перевод с арабского, предисловие, примечания. Баку: “Элм”, 1973 – 450 с.

5.     Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа (1404 г.) (Из сочинения “Книга познания мира”)./ Перевод с английского, предисловие и примечания. Баку: “Элм”, 1980 – 42 с.

6.     Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-даулат ас-селджукиййа. – Перевод с арабского, введение. Москва: Гл.редакция Восточной литературы, 1980 – 272 с.

7.     Бахрие Учок. Женщины правительницы в мусульманских госудаствах. Перевод с турецкого, от переводчика. Москва: “Наука”, 1982 – 175 с.

8.     Абу-л-Касим аз-Захрави. Трактат о хирургии и инструментах. (Перевод с арабского). /АНСССР. Отд.истории АН АзССР. Респ.рукоп.фонд. Москва: “Наука”, 1983 – 317 с.

9.     Йакут ал-Хамави. Му’джам ал-булдан: Сведения об Азербайджане ХЫЫ в. (Перевод с арабского совместно с П.К.Жузе, предиловие З.Б.). Баку: “Элм”, 1983 – Сс. 5-6.

10. Джалал ад-Дин Абд ар-Рахман ас-Суйути. Кашф ас-салсала ан васф аз-залзала. (Трактат о землетрясениях)./ Перевод с арабского совместно с Д.А. Искендеровым, комментарии и примечания. Баку: “Элм”, 1983 – 78 с.

11. Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-кулуб: Материалы по Азербайджану. Перевод с английского совместно с И.П.Петрушевским, предисловие З.Б. Баку: “Элм”, 1983 – 65 с.

12. Иоганн Шильтбергер. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427. /Предисловие, примечания и комментарии. Баку: “Элм”, 1984 – Сс. 3-5.

13. Мухаммад ал-Халаби. Поход эмира Йашбека./ Перевод с арабского совместно с Т.Б.Гасановым, предисловие и примечания З.Б. Баку: “Элм”, 1985 – 97 с.

14. Füzuli M. Mətlə’ül-e’tiqad. (Füzuli dühasının işığı, qeydlər və şərhlər, ərəb dilindən tərcümə). Bakı: “Yazıçı”, 1987 – 101 s.

15. Абу Мухаммад Ахмад ибн А’сам ал- Куфи. Книга завоеваний: Извлечения  по истории Азербайджана ВЫЫ-ЫХ вв./ Перевод с арабского, от переводчика, примечания. Баку: “Элм”, 1988 – 62 с.

16. Ибрахим Эфенди Печеви. История (Извлечения по истории Азербайджана и сопредельных стран и областей периода 1520-1640 гг.)./ Перевод с турецкого, примечания. Баку: “Элм”, 1988 – 100 с.

17. Есаи Хасан-Джалалян. Краткая история страны Албанской./ Перевод с древнеармянского Т.И.Тер-Григоряна. Предисловие и подготовка к изданию З.Б. Баку: “Элм”, 1989 – 48 с.

18. Стихийные бедствия и экстремальные явления на Ближнем и Среднем Востоке (VII-XVII вв.). Составление. Баку: “Элм”, 1990 –136 с.

19. Qurani-Kərim. Bakı: “Azərnəşr”, 1991 – 960 s. (Ərəb dilindən şərhi tərcümə V.Məmmədəliyevlə birlikdə).

20. Аббас-Кули-ага Бакиханов. Гулистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели. Баку: “Элм”, 1991 – 304 с.

21. Əbdürraşid əl-Bakuvi. “Abidələrin” xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri (Ərəb dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlər). Bakı: “Şur”, 1992 –174 s.

22. Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi (XIV əsr). Kitab əl-idrak lilisan əl-ətrak (“Türk dillərini dərketmə kitabı”) (Ərəb dillərindən tərcümə). Bakı: “Azərnəşr”, 1992 –104 s.

23. Yesai Həsən Cəlalyan. Alban ölkəsinin qısa tarixi 1702-1722. Ön söz, müəllifi və nəşrə hazırlayan, rus dilindən tərcümə. Bakı: “İşıq”, 1992 – 50 s.

24. Selaniki Mustafa Əfəndi. Tarix-i Selaniki. 1563-1600-cü illər. (Azərbaycan və qonşu ölkələrin tarixinə aid iqtibaslar). Osmanlı türk dilindən tərcümə, qeyd və şərhlər. Bakı: “Elm”, 1992 – 42 s.

25. Solakzadə Mehmed. Tarix (Azərbaycan tarixinə aid iqtibaslar). Türk dilindən tərcümə. Bakı: “Elm”, 1992 – 83 s.

26. Şai Nizaməddin (XIV əsr). Zəfərnamə (Azərbaycan və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar). /Türk dilindən tərcümə, ön söz, şərhlər və qeydlər. Bakı: “Elm”, 1992 – 33 s.

27. Moisey Kalankatlı. Albaniya tarixi. Rus dilindən tərcümə, müqəddimə, qeydlər və şərhlər. Bakı: “Elm”, 1993 – 288 s.

28. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi. Rus və ingilis dillərindən müqayisəli tərcümə, müqəddimə, qeydlər və şərhlər. Bakı: “Elm”, 1993 – 288 s.

29. Мустафа Бутбай. Воспоминания о Кавказе./ Перевод с турецкого, от переводчика. Махачкала: 1993 – 67 с.

30. Yaşar Yucel. Qazı Bürhanəddin Əhməd və dövləti (1344-1398). Türk dilindən tərcümə N. Vəlixanlı ilə birlikdə. Bakı: “Elm”, 1994 – 194 s.

31. Əbu Məhəmməd Əhməd ibn Ə’sam əl-Kufi. Kitabəl-fütuh: VII-IX əsrlər Azərbaycan tarixinə aid iqtibaslar. (Ərəbcədən tərcümə, qeyd və şərhlər). Bakı: “Azərnəşr”, 1995 – 80 s.

32. İzəddin ibn əl-Əsir. Əl-Kamil fi-t-tarix (Mükəmməl tarix) Ərəbcədən tərcümə, ön söz, qeydlər və şərhlər. Bakı: “Şur”, 1996 – 192 s.

33. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Araşdırma, [osmanlıca] tərcümə, qeyd və əlavələr H. Məmmədovla birlikdə. Bakı: “Elm”, 1996 – 184 s.

34. Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Жизнеописания султана Джалал ад-Дина Манкбурны./ Перевод с арабского, предисловие, комментарии, издание критического текста, примечания и указатели. Москва: Восточная литература, РАН, 1996 – Сс. 291-370

35. Naxçıvan sancaqının müfəssəl dəftəri. 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727) Giriş və tərcümənin müəllifləri akademik Ziya Büniyatov və tarix elmləri namizədi Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı). Bakı: “Sabah”, 1997 – 329 s.

36. Fətəlixan Xoyski. Bakı: Şərq-Qərb, 1997 – 44 s. (M. Əliyevlə birlikdə).

37. Тадж ад-Дин ас-Салмани. Тарих-наме. /Перевод с турецкого, предисловие, примечания, указатели. Баку: “Элм”, 1997 – 140 с.

38. Azərbaycan tarixi. Bakı: “Elm”, 1998 – c. 2. S. 166-169; 356-398. Z.B.S. 186-192, 241-154. N. Vəlixanlı ilə birlikdə.

39. Bartold V.V. Müsəlman dünyası tarixində xəzəryanı vilayətlərin yeri. (Rus dilindən tərcümə, E.Ağayeva ilə birlikdə). Bakı: “Elm”, 1999 – 160 s.

40. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı: “Pedaqoqika”, 2004 – 392 s.

41. Biblioqrafiya. Bakı: “Nurlan”, 2004 – 112 s.

 

Cəlilov Cabbar İsrafil o. 

         Bektaşilik və onun ideya qaynaqları. Bakı, “Əli Nəşriyyat Evi”, 2009 127  s.

 

Cümşüdlü Ruhəngiz Aydın q.

1.     Sidqi İsmayılın hekayələri (ərəb dilindən tərcümə). Bakı: “Bakı Çap Evi”     nəşriyyatı, 2011 – 150 səh.

2.     Füzulinin ərəbcə poetik irsi. Bakı: 2013.

 

Cəfərov Vilayət Abbasqulu o.

1.     Cəmil Sidqi əz-Zəhavi. Bakı: “Elm”, 1984 – 60 s.

2.     Curcu Zeydan. Fərqanə gəlini./ Ərəbcədən tərcümə, müqəddimə və izahlar. Bakı: “Gənclik”, 1996 – 292 s.

3.     Əli Qılıncı Zülfüqar. Bakı: “Çıraq”, 2000 – 72 s.

4.     İraqda neoklassik poeziya.  Bakı: 1998 –156 s.

5.     V.A.Cəfərov. Qürbətdə yaranan dostluq. Bakı: “Nurlan” – 8 ç.v.

 

Cəfərzadə Əkrəm (Əkrəm Cəfər)

Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu (ərəb, fars, tacik, türk və özbək əruzları ilə müqayisədə). Bakı: “Elm”, 1977 – 417 s.

 

Çeşmazər Mirqasım Mikayıl o

Azərbaycan Demokrat Partiyasının yaranması və fəaliyyəti: Cənubi Azərbaycan, 1945-1946-ci illər. Bakı: “Elm”, 1986 – 160 s.

 

Dadaşov Tofiq Paşa o.

Просвещение в Турции в новейшее время (1923-1960). Москва: “Наука”, 1972 –171 с.

 

 Dostəliyev Saleh Türbətəli o.

“İran” məlumat kitabı. Bakı, “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı, 2012 – 12,5 ç.v.

 

Erhan Arıklı

Ərdəbil livasının müfəssəl dəftəri. Bakı, “Nurlan”, 2004 – 857 s.

 

Eyvazov Aslan Qudassar o.

Müasir türk ədəbi dilində sifətin müqayisə dərəcələri. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1967 – 93 s.

 

Əfəndiyeva Nilufər Zakir q.

Борьба турецкого народа против французских оккупантов на юге Анатолии. (1919-1921гг). Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1966 – 140 с.

 

Əhmədov Əhməd Camal o.

Rəşad Nurinin romanları. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1965 – 172 s.

 

Əhmədova Gülbəniz Həsən q.

1.   Салама Муса - идеолог египетского возрождения. Баку: “Иршад”, 1991 –106 с.

2.   M.S.Dağıstani-Əvacuği. Zeyn al-Makatib. Bakı: “Elm”, 1994.

3.   Müasir Misir ictimai- fikrində sosial-mədəni tərəqqi problemi, Bakı, “Əli Nəşriyyat Evi”, 2008,120 s.

 

Ələsgərova Təyyibə Əliheydər q.

Fars dilində sözdüzəldici omomorfemlər. Bakı: “Elm”, 1972 – 209 s.

 

ƏkbərovHikmət Əkbərməftun o.

1.    Qaynaqlar. OrtaəsrərəbmənbələrindəAzərbaycantarixinəaidmateriallar. (digərmüəlliflərləbirgə). Bakı. 2005, 335 s.

2.     AzərbaycanaqarşıermənitəcavüzüƏl-udvanu -l-ərmənialəƏzərbaycən») (ərəbdilinətərcümə). Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1993, 179 s.

 

Əlibəyli Həsən Cahangir o.

Иран и сопредельные страны Востока (1946-1978). Москва: “Наука”, 1989 – 253 с.

 

 

  Əlibəyli Şəfəq Ənvər q.

1.     Антомы в персидском языке. Баку: “Элм”, 1991 – 107 с.

2.     Farsca-rusca-azərbaycanca müxtəsər lüğət. Bakı: “Nafta-Press” Nəşriyyatı, 2012 – 442 s.

3.     Füzulinin farsca divanı: - linqvo-poetik özəlliklər. Bakı: 2008 – 353 s.

 

Əlibəyov İnqilab Vəlibəy o.

1.     Müasir Türkiyə. Bakı: “Elm”, 1967 – 35 s.

2.     Sovet İttifaqının inkişaf etməkdə olan ölkələrlə iqtisadi-texniki əməkdaşlığı. Bakı: “Azərnəşr”, 1974 – 88 s.

3.     Государственный капитализм в Турции. Москва: “Наука”, 1966 – 243 с.

4.     Иностранный капитал в Турции. Баку: “Элм”, 2002 – 160 с.

5.     Этатизм в Турции. Баку: “Элм”, 1994 – 92 с.

6.     İqtisadi tarix (prof.Q.Əbdülsəlimzadə ilə birlikdə). Bakı: “BBU” nəşriyyatı, 2008.

 

Əliyev Faiq Qara o.

Azərbaycan-ərəb ədəbi əlaqələri. – Bakı: “Yazıçı”, 1987.- 221 s.

 

Əliyev Həmid Zeynalabdin o.

1.     Müasir Türkiyədə xarici kapital. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr.,1962 – 182 s.

2.     Türkiyə birinci dünya müharibəsi dövründə. Bakı: “Elm”, 1965 – 168 s.

3.     Dünyanın ən böyük şəhərlərində. Bakı: “Gənclik”, 1967 – 75 s.

4.     Турция в период правления младотурок (1908-1918 гг). Москва: “Наука”, 1972 – 388 с.

5.     Беседа у карты Турции. Баку: “Маариф”, 1973 –76 с.

 

Əliyev Mənsur Mahmud o.

Müasir İran ziyalıları (1945-1960-cı illər). Bakı: “Elm”, 1979 –120 s.

 

Əliyev Rafiq Yəhya o.

1.     Ислам в концепциях “Национального социализма”: (Алжир, Египет, НДРЙ). Баку: “Элм”, 1987 – 164 с.

2.     Ислам, арабизм, социализм. Баку: “Элм”, 1993 – 286 с.

3.     Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. (Ingilis dilində). Bakı: “İrşad”, 1996.

4.     İslam və Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı: “İrşad”, 1998 – 117 s.

5.     İslamda ailə-nigah münasibətləri.  Bakı: “İrşad”, 1999 – 236 s.

 

Əliyev Rüstəm Musa o.

1.     Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. Bakı: “Elm”, 1983 – 356 s.

2.     Низами Гянджеви. Семь красавиц. / Пер. с перс. Баку: “Элм”, 1983 – 259 с.

3.     Низами Гянджеви. Сокровищница тайн. / Пер.с перс. Баку: “Элм”, 1983 – 259 с.

4.     Поэма о бессмертной любви. Баку: “Элм”, 1984 – 42 с.

5.     Низами Гянджеви. Собрание сочинений. – В 5 Т. Москва: “Худ. Литература”, 1985-1986. – Т. 1 – 382 с.; Т. 2 – 474 с.; Т. 3 – 365 с.; Т.4 – 365 с.; Т.5 – 781 с.

6.     Низами Гянджеви. Избранное. Сост. и комментарии. Баку: “Азернешр”, 1989 – 727 с.

7.     Ölməz məhəbbət haqqında əfsanə. Bakı:  “Yazıçı”, 1991 – 184 s.

8.     Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan şairi Nizami. /Türkcədən tərcümə. Bakı: “Azərnəşr”, 1991 – 229 s.

9.     Абу-Бакр ибн Хосров ал-Устад. Муниснаме./ Перевод с персидского. Баку: “Язычы”, 1991 – 584 с.

10. Низами Гянджеви. Лирика. / Сост. Баку: “Язычы”, 1991 – 308 с.

11. Низами Гянджеви. Собрание сочинений. – В 3-х т. Баку: “Азернешр”, 1991 – Т.1 – 851 с.; Т. 2 – 686 с.; Т. 3 – 753 с.

 

 

Əlizadə Elmira Elmar q.

Восстание зинджей в аббасидском халифате (869-883). Баку: “Элм”, 1986 – 94 с.

 

Əlizadə Elmira Əbdül-Kərim q.

Египетская новелла. Зарождение и формирование жанра.Москва: “Наука”, 1974– 151 с.

 

Əlizadə Əbdülkərim Əli o.

1.     Низами Гянджеви. Махзан-ул-асрар./ Научно-критический текст. Баку: Изд-во АН Азерб.ССР, 1960 – 20 п.л.

2.     Мухаммад ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи тайин ал-маратиб: (Руководство для писца при определении степеней). В 2-х т./ Крит.текст., предисл.и указ. Москва: “Наука”, Т.I. ч.. 1, 1964– 586с.; Т. I. ч. 2, 1971– 566 с.; Т. II, 1976– 569 с.

3.     Фазлуллах Рашид ад-Дин. Джами ат-таварих: (Сборник летописей). В 3-х т./ Критич.текст, предисл. Москва: “Наука”.Т.1.ч.1, 1968– 588 с.; Т. 2.ч.1, 1980– 7,294 с. (староараб.паг.); Т. 3. Баку, 1957361 с. (рус.текст), 727 (староараб.паг.)

 

Əlizadə Aygün Əjdər q.

1.     Fəridəddin Əttarın “Təzkirətül-övliya” əsəri  farsdilli sufi ədəbiyyatının mənbəyi kimi. Bakı, “Zərdabi” nəşriyyatı, 2014, 228 s.

2.     Ərəbcə-azərbaycanca lüğət, Bakı,  “Nurlan” nəşriyyatı, 2012, 2288 s. 2 cilddə.

 

 

 

Əliyeva Ülkər Ceyhun q.

ABŞ-Çin münasibətləri (XXI əsrin əvvəlləri). Bakı: 2014.

 

Əlizadə Nüşabə Məmməd-Mübariz q.

2.     Bozorq Ələvinin Nəsri. Bakı: “Elm”, 1989 – 146 s.

3.     Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsərinin tədrisi. Bakı: “Nurlan”, 2003– 410 s.

 

Əminzadə Əhməd Əbdül-Məmməd o.

1.     Böyük Oktyabr sosialist inqilabının İranda demokratik fikrin inkişafına təsiri (1917-1925-ci illər). Bakı: Azerb.SSR EA nesr., 1964– 228 s.

2.     Azərbaycanda fəlsəfə və ictimai-siyasi fikir tarixindən (XVII-XVIII əsrlər və XIX əsrin birinci rübü). Bakı: “Elm”, 1972– 221 s.

 

Əsədov Fərda Məhərrəm o.

Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку: “Элм”, 1993 – 204 с.

 

Əsədov İsmayıl Əziz o.

Yəmən Xalq Demokratik Respublikası. Bakı: “Elm”, 1992 – 112 s.

 

Əzimov Anar Böyükağa o.

Ишракиййа и генезис современной западной философии. Баку: 2003 – 148 с.

 

Hacıyev Əlibala Qüdrət o.

1.     Fərruxi Yəzdinin poeziyası. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr.,1965 – 165 s.

2.     Çar Rusiyası və İran müharibələrinin unudulmuş qəhrəmanları. Fars dilindən tərcümə. Bakı: 2004440 s.

 

Hacıyev Maqsud İbrahim o.

Tat dilinin Qonaqkənd ləhcəsi. Bakı: “Elm”, 1971 – 156 s.

 

Hatəmi Hidayət Rza o.

Mühacir İran qəzetlərinin müstəmləkəçilik və imperializm əleyhinə mübarizəsi. 1905-1911-ci illər İran inqilabı ərəfəsində. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr.,1964 – 232 s.

 

Həbibov Əvəz Məhəmməd o.

Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı (1914-1918-ci illər). Bakı: “Azərnəşr”, 1988 – 116 s.

 

Həsənov Tariel Bilal o.

İraq kommunist partiyası milli istiqlaliyyat və demokratiya uğrunda mübarizədə: 1934-1963. Bakı: “Elm”, 1985 – 152 s.

 

Həsənova Esmeralda Yusub q.

1.     Идеология буржуазного национализма в Турции в период младотурок (1908-1914. Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1966 – 162 с.

2.     Идеи “Исламского социализма” в общественно-политической мысли Турции (1960-ые гг.). Баку: “Элм”,1994 – 164 с.

3.     Лаицизм и ислам в республиканской Турции. Баку: “Нурлан”, 2002 –198 с.

4.     XXəsrTürkiyəsindədin vəislammistisizmitəsəvvüfsosiologiyası (ideyamənbələri,əsasproblemləri,yenimeyllər). Bakı: 2006.

5.     Социология религии и мусульманского мистицизма-тасаввуфа в Турции XX века (идейные истоки, основные проблемы, новые тенденции). Баку, “Əli Nəşriyyat evi”, 2006, 288 c.

 

 

Həşimova Təranə Əzim q.

Poeziya körpüsü. Bakı: “Qartal”, 2004 – 116 s.

 

Hüseynov Böyükağa Murtuza o

1.     Mütərəqqi fars poeziyasında sovet mövzusu. Bakı: “Azərnəşr”, 1961 – 156 s.

2.     Советская тема в прогрессивной персидской поэзии.Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1961– 6 п.л.

3.     XX əsr fars şerirdə ənənə və novatorluq. Bakı: “Elm”, 1975– 340 s.

 

Hüseynov Rafael Baba o.

1.     Hədəf gənclərdir. Bakı: “Azərnəşr”, 1983 – 98 s.

2.     Vaxtdan uca. Bakı: “İşıq”, 1987 – 361 s.

3.     Min ikinci gecə. Bakı: “İşıq”, 1988 – 408 s.

4.     Məhsəti – necə varsa. Bakı: “Yazıçı”, 1989 – 336 s.

 

Xəlilova Emiliya Səttar q.

Rəşid İsmayılov o. Azərbaycan tarixi./ Müasir əlifbaya çevirmə və ön söz. Bakı: 1994154 s.

 

Xıdırov Cavanşir Vəli o.

1.     Kamal Tahir. Dövlət ana./ Türkcədən tərcümə və şərhlər. Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1992 – 488 s.

2.     Hökmdarlar. Bakı: “Yazıçı”, 1993196 s.

3.     İraq türkmanları. Bakı: “Azərnəşr”, 1993 – 104 s.

4.     Şərqin tarixi abidələri. Bakı: “Adiloğlu”, 2004 – 369 s.

5.     Məkkə. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2005 – 6 ç.v.

 

 

İbrahimov Sənan Məmmədəli o.

1.     Əsədi Tusi və Fəxri Gürgani. Bakı: “Ağrıdağ”,2002– 150 s.

2.     Əsirəddin Əxsikəti. Bakı: “BDU” nəşr.,  2003 – 150 s.

3.     Fars dilli poeziyada “Azərbaycan səbki” və onun ideya – mövzu aspektləri. Bakı: “Ağrıdağ”, 2003 – 197 s.

4.     Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2006– 272 s.

5.     Suli Fəqihin Yusif və Züleyxa poeması XIII əsrin abidəsi kimi. Klassik ədəbiyyatda vəhdəti-vücud. Bakı: 2007 – 148 səh.

6.     Hatif İsfahaninin həyatı və yaradıcılığı. Bakı: 2008– 120 səh.

7.     Mirzə Ələkbər xan Dehxoda. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009 – 77 səh.

8.     Divan ədəbiyyatı poetikası. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009 – 89 səh.

                 

İbrahimov (Şahin) Tağı Əbdülqasım o.

1.     İran Kommunist partiyasının yaranması. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1963 – 261 s.

2.     İranda siyasi cəmiyyətlərin və təşkilatların yaranması və fəaliyyəti (1858-1906 illər). Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1967187 s.

3.     Birinci dünya müharibəsi dövründə İranın Cənub və Qərb rayonlarında milli azadlıq hərəkatı. Bakı: “Elm”, 1981 – 120 s.

4.     Qaşqaylar. Bakı: 1988209 s.

 

İmanquliyeva Aida Nəsir q.

1.     Ассоциация пера и Михаил Нуайме. Москва:“Наука”, 1975146 с.

2.     Cubran Xəlil Cubran. Bakı: “Elm”, 197571 s.

3.     Корифеи новоарабской литературы. Баку: “Элм”, 1991– 324 с.

4.     “Qələmlər birliyi” və Mixail Nüaymə. Bakı: “Elm”, 2002-180 s.

5.     Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri (XX əsrin əvvəllərində Şərq və Qərb ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair). Bakı, “Elm”, 2003-398 s.

6.     Ə'aləm əl-ədəb əl-arabi əl-cədid. Bakı, 2006-271 s. (ərəb dilində)

7.     Modern Arap Edebiyatının Usta Kalemleri (Cibran Halil Cibran – Emin er-Reyhani – Mihail Nuayme). İstanbul, 2007 – 380 s.

8.     Məqalələr və tərcümələr (tərtib edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi f.e.d. V.Cəfərovdur) Bakı, 2010, 488 səh

9.     Вибрани статтı. Kиiв, 2011 – 173с.(ukrayna dilində)

10.Корифеи новоарабской литературы. Tiblisi, 2011 – 152 s. (gürcü dilində)

        

İsmayılov Qədir Səlim o.

Günəşi içənlərin türküsü: Nazım Hikmətin şerləri, məqalələri, Azərbaycanda onun haqqında yazılan şerlər, poemalar, məqalələr. Bakı: 2002 – 335 s.

 

İsmayılzadə (Rəmzi) Cəfər Balami o.

Yağma Cəndəqinin poeziyası. Bakı: “Elm”, 1976 – 140 s.

İskəndərliCabir Ağa o.

1.     Джалал ад-Дин Абд ар-Рахман ас-Суйути. Касиф ас-салсала ан васф а-залзала (Трактат о землетресениях). Перевод с арабского, комментарии и примечания академика З.М.Буниятова и Д.А.Искендерова. Баку, 1983, 78 с.

      2. OrtaəsrərəbmənbələrindəAzərbaycantarixinəaidmateriallar. Bakı, 2005,   335 s.

     3. Azərbaycandaqeyri-ənənəvidinlərtəriqətlər. Bakı, 2008 Bakı, 2011, səh. 110.

 

Kamal Müzhər Əhməd

Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане (1918-1932). Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1967 – 184 с.

 

Kazımov Mehdi Davud o.

1.     “Хафт пейкар” Низами и традиция назире в персоязычной литературе XIV-XVI вв. Баку: “Элм”, 1987 – 205 с.

2.     Последователи Низами. Баку: “Элм”, 1992 – 232 с.

3.     Поэтическое наследие Джамали Табризи. Баку: “Элм”, 1998 – 328 с.

4.     Из истории суфийской мыслм. Баку: “Элм”, 2001 – 184 с.

5.     XX əsrin sonlarında fars poeziyası (rus dilində). Bakı: “Nafta Press”, 2006 – 21 ç.v.

6.     Məhəmməd İbn Münəvvər” Əsrar ət- tövhid fi maqamat əş-şeyx Əbu Səid Əbu Əl-Xeyr”. Bakı: 2010 – 33 ç.v.

7.     Farsdilli ədəbiyyatın yeddi əsri. Bakı: “Nafta-Press” nəşriyyatı – 24 ç.v.

8.     Наджм ад-Дин Рази. Мирсад ал-ибад мин ал-мабда ила-л-мад. «Нафта-Пресс», Баку, 2014

 

          

Kərimov Qasım Məmməd o.

Аль-Газали и суфизм.- Баку: “Элм”, 1969.- 109 с

            

Qasımova Sədaqət Əbdülrəhman q.

Haldun Tanerin bədii nəsri. Bakı: “İrşad”, 1994.-124 s.

             Haldun Taner. Hekayələr. Türkcədən tərcümə. Bakı: “Yom Yayınları”     nəşriyyatı, 2007 – 187 s.

 

 

Qasımlı Əmir Teymur o.

“Nəriman Nərimanov və Türk xalqları” – Bakı, “Nurlan”, 2006, 160 s.

 

Qasımlı İnci Təvəkkül q.

“Taci-Ədəb”. Əli ibn Hüseyn əl-Amasi Əlaəddin Çələbi. Bakı, “Zərdabi” nəşriyyatı, 2014, 292 s.

 

Qəmbərov Məmmədhəsən Qəni o.

Hafiz İbrahiminin poeziyası. Bakı: “Elm”, 1978. -116 s.

 

 

 

Quliyev Abbasəli Muxtar o. (Sarovlu)

1.     Əbdürrəhman Cami: (həyat və yaradıcılıq yolu). Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1964 – 68 s.

2.     Əbdürrəhman Caminin “Yusif və Züleyxa” poeması. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1969 –198 s.

 

Quliyev Ağamir  Ağası o.

1.     Hacı Zeynalabdin Şirvani. Bakı: “Elm”, 1964 – 201 s.

2.     Х.З.Ширвани. Рийаз аз-сийахат./ Критический текст, предисловие, примечания и указатели. Т. 1. Москва: “Наука”, 1974 – 373 с.

3.     Х.З.Ширвани. Рийаз аз-сийахат./ Критический текст, предисловие, примечания и указатели. Т. II. Москва: “Наука”, 1974 – 407 с.

4.     Х.З.Ширвани. Рийаз аз-сийахат./ Критический текст, предисловие, примечания и указатели. Т. III. Москва: “Наука”, 1974 – 407 с.

 

Quliyev Tərlan Aslan o.

1.     Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər). Bakı: 1988 – 180 s.

2.     Azərbaycan şerinin qədim dövrü. Bakı: “Nurlan”,  2001 – 44 s.

 

Quliyev Elman Hilal o.

1.     Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı: “SBN” nəşriyyatı, 2009 – 25 ç.v.

2.     Özbək ədəbiyyatı, Bakı: ADPU-nin nəşriyyatı, 2009 – 7 ç.v.

 

Qəribli İslam Eynəli o.

1.     Şeyx Səfiəddin Ərdəbili. Qara məcmuə. (İ.Qəribli) – Bakı: “Cavidan”, 2004 – 139 s.

 

 1. S.Ə.Nəbati. HeyranxanımX.Natəvanınseçilmişəsərləri. tərtibedəni, önsöz, lüğətşərhmüqəddiməninmüəllifi. Bakı: 2006
 2. İ.Qəribli (tərtibçi, ön söz və s.) M.Biriya, Əsərləri. 2008.
 3. Ə.Q.Nabdil Oxtay. (Müqəddimə, şərhlər və əsərləri). Çapa hazırlayan: f.ü.f.d. İ.Ş.Qəribli, 2009 – 168 s.

 

  Quliyev Rəşid Təhməz o.

“Nazim Hikmətin  yaradıcılığında Şərq”. Bakı: “Əli Nəşriyyat Evi”, 2008 – 152 s. 

 

Quliyeva-Qafqazlı Xalidə Cahangir q.

1.     Qaracaoğlan. Bakı: “Elm”, 1985 – 115 s.

2.     Kitabi-Dədə Qorqud mövzusu türk ədəbiyyatşünaslığında. Bakı: 2008 – 175 s.

3.     Qaracaoğlan. Bakı: “Əli Nəşriyyat Evi”, 2009 – 108 s.                  

 

Qurbanov Allahşukür Bəhlul o.

Əbdülhəq Hamid. Bakı: “Elm”, 1987 – 116 s.

 

Mahmudov Malik Rüstəm o.

Xətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı. Bakı: “Elm”, 1972 – 205 s.

 

Məcidova Fatma Arif q.

Əmin ər-Reyhani yaradıcılığında ərəb şərqi. Bakı, “Zərdabi nəşriyyatı”, 2014, 192 s.

 

 

Məhəmmədi Abdulla Yaqub o.

Ərəbcə-azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri və zərbi məsəllər. Bakı: “Elm”, 1978 – 264 s.

 

Məhəmmədi Məsiağa Əhməd o.

1.     Qızılbaşlar tarixi./ Fars dilindən tərcümə və şərhlər. Bakı: “Azərbaycan” nəşr., 1993 – 48 s.

2.     Saib Təbrizi və farsdilli poeziyada “Hind üslubu”. Bakı: “Elm”, 1994 – 187 s.

3.     Yusif Qarabaği. “Yeddi bağ” /Fars dilindən tərcümə, ön söz və şərhlər. Bakı: “İrşad”, 1997.- 87 s.

4.     Sədi və Hafiz. Bakı: “Nurlan”, 2004 – 74 s.

5.     Tədqiqlər və tərcümələr. Bakı: “Nafta Press”, 2004 – 220 s.

6.     Rza Bərahəni: şeirlər, müsahibələr, araşdırma. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2009 – 76 s.

7.     Şəms və Mövlana. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2010. – 62 s

8.     Söhrab Sipehri. Suyun ayaq səsi (şeirlər və poema). Fars dilindən tərcümə və ön söz. Bakı: “Mütərcim”, 2010 – 58 s.

9.     Güney Azərbaycan məsələləri. Bakı: “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı, 2012 – 224 s.

10.Tərcümə çələngi. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2012 – 312 s.

11. Şəms və Mövlana. Tehran: “Təkderəxt” nəşriyyatı, 2013. – 86 s.  

 

 

 

Məhərrəmov Tahir Əhməd o.

1.     Амир Хусрау Дихлави .Маджнун и Лейли./ Научно-критический текст. Москва: “Наука”, 1965 – 291 с.

2.     Əmir Xosrov Dəhləvi. Məcnun və Leyli. Bakı: “Elm”, 1970 – 153 s.

3.     Амир Хусрау Дихлави. Метла аль-анвар./ Научно-критический текст. Москва: “Наука”, 1975 – 92 с.

4.     Низами Ганджави. Хафт Пайкар./ Научно-критический текст. Москва: “Наука”, 1987 – 29,11 п.л.

5.     Nasir Xosrov. Səfərnamə. /Tərcümə və şərhlər. Bakı: “Elm”, 1997 – 180 s.

6.     Əşrəf Marağai. Həyat və yaradıcılığı. Bakı: “Elm”, 2000 – 314 s.

 

Məlikov Oqtay Süleyman o.

Установление диктатуры Реза-шаха в Иране. Москва: Изд-во Вост. лит., 1961 –124 с.

 

Məlikova Leyla Fuad q.

Истоки и основные мировоззренческие аспекты бахаизма. Bakı, “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı,  2011 – 199 s.

 

Məmmədov Abutalıb Mütəllim o.

1.     Ислам и проблемы социально-культурного развития арабских стран. Баку: “Элм”, 1986. –134 с.

2.     Ziyarət. Bakı: “İrşad”, 1990 – 27 s.

3.     Hacı bələdçisi. Bakı: “İrşad”, 1991 – 43 s.

4.     Böyük övliyalar. /Tərcümə, ön söz, qeyd və şərhlər. Bakı: 1993 – 125 s.

5.     Böyük övliyalar. /Tərcümə, ön söz, qeyd və şərhlər. Bakı: 1998 – 143 s.

6.     İslamda əsas sosial-fəlsəfi anlamlar. Bakı: “NAFTA-PRESS”, 2001 – 180 s.

7.     İslamın ziyarət ibadətləri. Bakı: “İrşad”, 2001 – 95 s.

8.     İslam fundamentalizmi: mahiyyəti, əsas prinsipləri ə təzahür formaları. Bakı: “Nurlan”, 2004 – 110 s.

         

Məmmədov Etibar Gülbala o.

Турецкая карикатура. Баку: “Элм”, 1992 – 128 с.

 

Məmmədov Hüsaməddin Məhyəddin o.

1.     İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı: “Elm”, 1996 – 184 s.

2.     Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri. Bakı: “Sabah”, 1997 – 336 s.

3.     Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri. Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlər.Bakı: “Elm”, 2000 – 576 s.

 

Məmmədov Vüqar İnqilab o.

1.     Fars dili qrammatikası terminləri. Bakı: “Bakı Çap Evi”, 2010 – 136 s.

2.     Şərqşünaslıq İnstitutunda fars dilçiliyi. Bakı: “Bakı Çap Evi”, 2013 – 56 s.

 

Məmmədova Kamalə Asəf q.

Nurçuluq: tarixi və müasir durumu. Bakı: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2003 –164 s.

      

Məmmədova Kəminə Həvil q.

XIII əsr farsdilli nəsri və Dəqaiqin “Bəxtiyarnamə” əsəri. Bakı: “MBM” nəşriyyatı, 2009

 

Məmmədovа Elmira Fikrət q.

Osman Türkayın poetik irsi. Bakı, “Elm”, 2010256 s.

 

Məmmədov Elvüsal Nurullah o.

1.     Məhəmməd əl-Qəzali. Müsəlman əxlaqı / Azərbaycan dilinə tərcümə. Bakı: “CBS – Polygraphic Production”, 2012 – 352 s.

2.     Casir Övdə. Şəriətin məqsədləri / tərcümə edən: Məmmədov Elvüsal Nurullah o. Bakı: “CBS – Polygraphic Production”, 2012 – 144 səh.

3.     Taha Cabir əl-Ülvani. İslam tarixində çoxfikirlilik ədəb-ərkanı. Ərəb dilindən tərcümə. Bakı: “CBS – Polygraphic Production”, 2013.

 

 

 

Minai Əli Nəsrulla o.

Müasir İran qrafika sənətində poetik obrazlar. Bakı: Azərb. SSR EA nəşr., 1966 – 130 s.

 

Mirzəzadə Çimnaz Hadı q.

1.     Ибн Фириште и его рифмованный глоссарий. Баку: “Элм”, 2000 – 275 с.

2.     Топонимы Азербайджана в средневековых арабских географических источника. Баку: “Элм”, 1988 – 120 с.

3.     Ərəbcə-türkcə mənzum anonim lüğət. Bakı: “Nurlan”, 2006 – 7 ç.v.

4.     Hübeyiş Tiflisinin ərəbcə-farsca “Qanun əl-ədəb” lüğəti. Bakı: “Nurlan”, 2009.

 

Mustafayev Şahin Məcid o.

1.     Восточная Анатолия: от Ак-Коюнлу к Османской империи. Москва: Вост.литература РАН, 1994 – 224 с.

2.     Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri (Borçalı və Qazax). Bakı: “Pedaqogika”, 2001 – 256 s.

3.     Lori vilayətinin icmal dəftəri. Ön söz, mətnin tərtibi, tərcümə və qeydlərin müəllifi. Bakı: “Nurlan”, 2004 – 87 s.

4.     Səlcuqilərdən osmanlılara: XI-XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2010 – 332 s.

        

Mustafayev Vidadi Kamal o.

1.     Cənubi Azərbaycan: milli şüur (XX əsrin I-cı yarısı). Bakı: 1998 – 180 s.

2.     Cənubi Azərbaycan: milli şüur (XX əsrin I-ci yarısı). Köln: 2000 – 10,5 ç.v.

3.     Cənubi Azərbaycan məsələsinin öyrənilməsi. Bakı: “Nurlan”, 2002 – 114 s.

4.     İran İslam Respublikasında hakimiyyət daxili münasibətlər (islahatcı-mühafizəkar qarşıdurması). Bakı: “Bakı Çap Evi”, 2010.

 

 

Mürsəlov Ramiz Əlibala o.

1.     Идеологические аспекты политики неприсоединения. (На примере арабских стран). Баку: “Элм”. 1986 – 98 с.

2.     Millətçilik təfəkkürü-birlik və parçalanma meyilləri. Bakı: “Elm”, 1994 – 175 s.

3.     Müasir islam fundamentalizmi. Bakı: “Nurlan”, 2004 – 160 s.

4.     İslam və müasir dövrün qlobal hadisələri. Bakı: 2008, 7,1 ç.v.

5.     Müasir islamdaxili proseslər (Misir müəlliflərinin fikirləri əsasında). Bakı: “Bakı Çap Evi” Nəşriyyatı, 2010.

6.     Mədinəyə hicrət və erkən müsəlman icmasının ideoloji və inzibati əsaslarının qoyulması. Bakı: “R.M.Kompani” nəşriyyatı, 2012 – 15,5 ç.v.

                                 

Ələkbərova Kəmalə Əndəhət q.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatına türk dilinin təsiri. Bakı: 2010.

 

Orucova Laura Məlik q.

1.     Az-Zandjani. Mabadiu fit-tasrif. Баку: “Элм”, 1977 – 147 s.

2.     Словарь арабских лингвистических терминов. Баку: “Нурлан”, 2005 – 130 с.

Osmanova Barat Rəhim q.

“Maarif və mədəniyyət” jurnalında elmi araşdırmalar. Bakı: 2013.

 

Rəbi-zadə Maşallah Mikayıl o.

Развитие капиталистического предпринимательства в промышленности Ирана в 30-х годах ХХ в. Баку: “Элм”, 1970 – 111 с.

 

Rəhimov Əbülfəz Həşim o.

1.     Абди -бек Ширази. Маджнун и Лайли. /Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1966 – 244 с.

2.     Əbdi bəy Şirazi. Həyat və yaradıcılığı. Bakı: “Elm”, 1970 – 150 s.

3.     Абди-бек Ширази. Доухат ал-азхар./Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1974 – 184 с.

4.     Абди-бек Ширази. Роузат ас-сифат. /Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1974 – 192 с.

5.     Абди-бек Ширази. Хафт ахтар./Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1974 – 250 с.

6.     Абди-бек Ширази. Айин-и Искандари. /Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1977 – 8 с., 142 с. (староараб. паг.)

7.     Сахифат ал-ихлас. /Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”,1979 – 167 с.

8.     Абди -бек Ширази. Джаннат ал-асмар, Зинати ал-авраг, Абди-бек Ширази. Джоухари фард. /Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1979 – 140 с.

9.     Бадр Ширвани. Диван. / Подготовка текста. Москва: “Наука”, 1985 – 580 с.

10. Абди- бек Ширази. Мазхар ал-асрар. /Сост.текста и предисл. Москва: “Наука”, 1986 – 133 с.

11. Təzkireyi-Şah Təhmasib. /Fars dilindən tərcümə, müqqəddimə və şərhlər. Bakı: 1996.

12. Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmillətül-axbar. (Səfəvi dövrü – Şah İsmail və Təhmasib dövrlərinin tarixi. Bakı: “Elm”, 1996 – 200 s.

      

Rəhimova Zümrüd Talış q.

1.     Müasir kürd şerində poema janrı. Bakı: “Elm”, 1978 – 125 s.

2.     Kürd şerində maarifçilik. Bakı: “Elm”, 1994 –104 s.

3.     Rüstəm Musa oğlu Əliyev. Biblioqrafiya. Bakı: “Elm”, 2003 – 132 s.

4.     Əzab (kürd yazıçılarının hekayələri). Bakı: “Sabah” nəşriyyatı, 2006 – 110 s.

5.     Şirin və Fərhad. Bakı: “P.M.Kompani” nəşriyyatı, 2012 – 96 s.

 

 

              

Ruindej Cabrail Baba o.

Борьба иракского народа против Багдадского пакта (1954-1959 гг.). Баку: Из

д-во АН Аз.ССР, 1966 – 121 с.

 

 

 

Rüstəmova Zenfira Qulam q.

Əsirəddin Əbu həyyan əl-Əndəlusi. Əd-durra əl-mudiyyə fi-l-luğa ət-Türkiyə. /Elmi-tənqidi mətn, tətqiqat. Bakı: “İrşad”, 1998 – 128 s.

 

Rüstəmova-Tohidi Solmaz Əli q.

1.     Kominternin Şərq siyasəti və İran. Bakı: 2001 – 507 s.

2.     1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı foto və sənədlərdə (rus, ingilis və türk dillərində). Bakı: 2012 – 208 s.

3.     1918-ci il Quba hadisələri - Azərbaycanın müsəlman əhalisinin kütləvi məhv edilməsi planlarının tərkib hissəsi kimi. Müsəlmanların soyqırımı sənədlərdə. Sənədlər toplusu. Bakı: 2010.

4.     Mart 1918. Bakı. Azərbaycanlıların soyqırımı sənədlərdə. Bakı: 2009 – 42 ç.v Шамаха. 1918 март-июль.Азербайджанские погромы в документах (в 2-х томах).  Составитель: С.А.Рустамова-Тохиди. Баку: 2013.

5.     Azərbaycan  və Gürcüstan kitabxana və arxivlərində  saxlanılan ərəb qrafikalı qəzet və jurnalların  birləşdirilmiş kataloqu (1875-1990-cı illər). Tehran: 2006 – 752 s.

  

Sadıqova Cəmilə Əli q.

Fars dilində şəxs əvəzlikləri . (Tarixi aspektdə). Bakı: “Elm”, 1975 –180 s.

 

Seyidov Raufbəy Əli o.

1.     Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране. (1950-1953 гг.). Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1963 – 200 с.

2.     Иранская буржуазия в конце XIX-начале XХ вв. Москва: “Наука”, 1974 –274 с.

 

Sumbatzadə Əlisöhbət Sumbat o.

Промышленность Азербайджана в XIX в. Баку: Изд-во АН Азерб.ССР, 1964 – 501 с.

 

Süleymanova Sevda Əli q.

1.     Car salnaməsi./ Ərəbcədən tərcümə, giriş, qeydlər və şərhlər. Bakı: “Səda”, 1997. -145 s.

2.     Qaynaqlar. Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid, materiallar- 335 s. (digər müəlliflərlə), Bakı, 2005.

3.     Şimal-qərbi Azərbaycan tarixi. Bakı, 2011, 507s. (digər müəlliflərə)

 

 

Şabanov Farrux Şabanoviç.

Государственный строй и правовая система в Турции в период Танзимата. Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1967 – 204 с.

 

Şəmidə Əli İsmayıl o.

1.     Рабочее и профсоюзное движение в Иране (1941-1946 гг.). Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1961 – 180 с.

2.     Рабочее и профсоюзное движение в Иране после второй мировой войны. 1946-1953 гг. Баку: “Элм”, 1965 – 212 с.

3.     Ленин и Иран. Баку: “Элм”, 1970 – 78 с.

4.     Бахрам Сирус. Баку: Изд-во АДП, 1973 – 10 п.л.

5.     Гейдар Ами оглу. Баку: “Азернешр”, 1973 – 72 с.

 

Şəmsi Məmməd İskəndər o.

Şərəfxan Bidlisinin “Şərəfnamə” əsəri kürd xalqının tarixi mənbələri kimi. Bakı: “Elm”, 1972 – 144 s.

 

Şükürova Rəhilə Muxtar q.

Фазлаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме./Перевод с персидского, предисловие, комментарии, примечания и указатели. Баку: “Элм”, 1987 – 127 с.

 

Tağıyeva Şövkət Əziz-ağa q.

1.     XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində İranda torpaq mülkiyyəti formaları və torpaqdan istifadə qaydaları. Bakı: Azərb.SSR EA nəşr., 1964 – 247 s.

2.     XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində İran kəndlilərinin vəziyyəti. Bakı: “Elm”, 1969 – 199 s.

3.     1920-ci il Təbriz üsyanı. Bakı: “Elm”, 1990 – 148 s.

 

Tixonov Nikolay Stepanoviç

1.     Десять лет плодотворного сотрудничества: К советско-иранским отношениям. Баку: “Элм”, 1973 – 99 с.

2.     Западногерманский капитал в Иране. Баку: “Элм”, 1972 – 98 с.

 

Vəkilov Cavanşir Mehdixan o.

Azərbaycan Respublikası və İran: 40-cı illər. Mədəni əlaqələr. Bakı: “Elm”, 1991 – 136 s.

 

 

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli q.

1.     IX-XII əsr Ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında. Bakı: “Elm”, 1974 – 223 s.

2.     Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты. Баку: “Элм”, 1986 – 427 с.

 

Vəliyev Dünyamalı Əmir o.

5.     Государственные финансы и социально-экономическое развитие Турции. Ваку: “Элм”, 1991.- 240 с.

6.     Azərbaycanın qlobal  iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı: 2008 – 428 s.

 

Zahidi Abbas İsmayıl o.

Müasir ərəb dilində türk mənşəli sözlər. Bakı: “Elm”, 1977 – 148 s.

 

Zamanova Elmira Emin q.

Влияние марксистко-ленинской эстетики на развитие прогрессивной эстетической мысли в Турции. Баку: “Элм”,1987 – 198 c.

 

Zəkiyev Coşqun Ağa o.

1.     Əbdul Vahab əl-Əsvani. Hüseyn ibn Əli. Ərəb dilindən tərcümə. Bakı: “Nurlan”, 2012 –  8 ç.v.

2.     İmad əş-Şafei. Əshabi-Kəhf. Ərəb dilindən tərcümə. Bakı: “MA Kompani”, 2013.

 

Zərinəzadə Həsən Hüseynqulu o.

Fars dilində Azərbaycan sözləri (Səfəvilər dövrü). Bakı: Azərb. SSR EA nəşr., 1962 – 436 s.

 

 

 

                     MƏQALƏ TOPLULARI

1.     İran və Türkiyə tarixi məsələləri. Вопросы истории Ирана и Турции. Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1959 – 150 с.

2.     İran və Türkiyə tarixi məsələləri. Вопросы истории Ирана и Турции. Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1960 – 132 с.

3.     Şərqşünaslıq institutunun elmi əsərləri. Bakı: Az.SSR EA nəşr., 1960 – 132 s.

4.     İran və Türkiyə tarixi məsələləri. Вопросы истории Ирана и Турции. – Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1962 – 86 с.

5.     İran və Türkiyə tarixi məsələləri. Вопросы истории Ирана и Турции. – Баку:   Изд-во АН Аз.ССР, 1963 – 120 с.

6.     İran və Türkiyə tarixi məsələləri. Вопросы истории Ирана и Турции. – Баку: Изд-во АН Аз.ССР,1966 – 176 с.

7.     İran filologiyası məsələləri.  Вопросы иранской филологии. Вып. I. – Баку: “Элм”, 1966 – 310 s.

8.     Böyük Oktyabr və Yaxın və Orta Şərq xalqlarının azadlıq mübarizəsi. Великий Октябрь и национально-освободительная борьба народов Ближнего и  Среднего Востока.Баку: “Элм”, 1967– 202 с.

9.     Leninin ideyaları və Şərq xalqları mütərəqqi fikrinin inkişafı. Идеи Ленина и развитие прогрессивной мысли народов Востока (Иран, Турция, Ирак). Баку: “Элм”, 1970 – 193 с.

10. Şərq şairləri Lenin və Sovetlər ölkəsi haqqında. Bakı: “Elm”, 1970 – 250 .

11. Ərəb filologiyası məsələləri. Вопросы арабской филологии. Вып. I. Баку: “Элм”, 1971– 173 s.

12. Türk filologiyası məsələləri.  Вопросы турецкой филологии. Вып. I. Баку: “Элм”,1971 – 175 с.

13. Türkiyə tarixi məsələləri. Вопросы истории Турции. Баку: “Элм”, 1972–190 с.

14. İran filologiyası məsələləri.  Вопросы иранской филологии. Вып. II. – Баку: “Элм”, 1973– 276 s.

15. Ərəb filologiyası məsələləri. Вопросы арабской филологии. Вып. I. – Баку: 1973 –161 s.

16. Böyük Oktyabr və Yaxın və Orta Şərq xalqlarının azadlıq mübarizəsi. Великий Октябрь и национально-освободительная борьба народов  Ближнего и  Среднего Востока. Баку: 977 – 234 с

17. İran və Türkiyənin iqtisadi inkişaf məsələləri. Вопросы экономического развития Ирана и Турции. Баку: “Элм”, 1978 – 184 с.

18. Ərəb filologiyası məsələləri. Вопросы арабской филологии. Вып. III. Баку: 1979 –168 s.

19. Sovet Azərbaycanı və xarici Şərq. Bakı: “Elm”, 1980 – 144 s.

20. Türk filologiyası məsələləri. Вопросы турецкой филологии. Вып. II. Баку: Элм, 1980 – 136

21. İran və Türkiyə: tarix məsələləri. Bakı: “Elm”, 1986 – 164 s.

22. Şərq filologiyası məsələləri. Вопросы восточной филологии. Баку: “Элм”, 1986 – 172 с.

23. Актуальные проблемы современного ислама. Баку: “Элм”, 1986 – 258 с.

24. Турецкая республика./Справочник. Баку: Изд-во АН Аз.ССР,1986.-518 с.

25. Yaxın və Orta Şərq. Ближний и Средний Восток. Баку: “Элм”, 1986 – 248 с.

26. Şərq filologiyası məsələləri. Вопросы восточной филологии. Баку, “Элм”, 1987 – 248 с.

27. Müasir Türkiyənin aktual problemləri. Aktualğnıe problemı sovremennoy   Turüii. Bakı: “Elm”, 1988 – 240 s.

28. Актуальные проблемы современного ислама. Баку: “Элм”, 1988 – 244 с.

29. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı: 1989 – 196 s.

30. Актуальные проблемы современного ислама. Баку: “Элм”, 1990 – 162 с.

31. Orta əsrlər Şərqi. Средневековый Восток. Bakı: “Elm”, 1993 – 228 s.

32. Şərqin aktual problemləri. Bakı: “Elm”, 1994 – 112 s.

33. Şərqin aktual problemləri. Tarix və müasirlik. Bakı: “Elm”, 1999 – 112 s.

34. Şərq filoloqiyası. Bakı: “Elm”, 2000 – 176 s.

35. Orta əsrlər Şərqi. Bakı: 2000 – 186 s.

36. Şərqin aktual problemləri. Tarix və müasirlik. Bakı: 2000 – 168 s.

37. Şərqin aktual problemləri. Tarix və müasirlik. Bakı: “Elm”, 2001 – 282 s.

38. Elmi araşdırmalar (IV buraxılış, №1-4). Bakı: “Nurlan”, 2002 – 246 s.

39. Böyük İran şairi Hafiz Şirazi. 14 noyabr 2001-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq elmi ədəbi konfransın materialları. Bakı: 2002 – 150 s.

40. Böyük İran şairi Sədi Şirazi. Bakı: 2003.

41. Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik (akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı: “Nurlan”, 2003.

42. Elmi araşdırmalar (V buraxılış, №1-2). Bakı: “Nurlan” 2003 – 310 s.

43. Mirzə Kazımbəy-200. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı:  “Nurlan”, 11-12 iyun, 2003 – 129 s.

44. Orta əsrlər Şərq tarixi: qaynaqlar və araşdırmalar (akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu). Bakı: “Nurlan”, 2003 – 188 s.

45. “Hikmət” elmi araşdırmalar məcmuəsi (№1). Bakı: “Əlhudə”, 2003 – 158 s.

46. Elmi araşdırmalar (IV buraxılış, №1-2).  Bakı: “Nurlan” 2004 – 384 s.

47. Elmi araşdırmalar  (VIII buraxılış, № 1-4).

48. Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi- mədəni əlaqələr. (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Bakı: “Elm”, 2004 – 160 s.

49. Qloballaşma və islam. Elmi konfransın materialları. Bakı: “Nafta-Press”, 12-13 may 2004 – 46 s.

50. Rüstəm Əliyev fenomeni. Bakı: “Nurlan”, 2004 – 148 s.

51. “Hikmət” elmi araşdırmalar məcmuəsi (№2). Bakı: “Əlhudə”, 2004 – 190 s.

52. “Hikmət” elmi araşdırmalar məcmuəsi (№3).  Bakı: “Əlhudə”, 2004 – 168 s.

53. “Hikmət” elmi araşdırmalar məcmuəsi (№4).  Bakı: “Əlhudə”, 2004 – 156 s.

54.“Hikmət” elmi araşdırmalar toplusu, № 5-6. Bakı: “Əlhudə”,, 2005 – 240 s.

55. “Hikmət” elmi araşdırmalar toplusu, № 7. Bakı: “Əlhudə”,, 2005 – 156 s.

56.  Şərq filologiyası məsələləri. II buraxılış. Bakı: 2006.

57. “Hikmət” elmi araşdırmalar toplusu, № 8. Bakı: “Nafta-Press”, 2006 – 178 s.

58. “Hikmət” elmi araşdırmalar toplusu, № 9. Bakı:“Nafta-Press”, 2006 – 168 s.

59. “Hikmət” elmi araşdırmalar toplusu, № 10, Bakı: “Nafta-Press”, 2007 – 174 s.

60.  Şərq filologiyası məsələləri, IV buraxılış. Bakı: 2008 – 35,2 ç.v.

61.  Şərq filologiyası məsələləri (məqalələr toplusu). Bakı: “Əli Nəşriyyat Evi”,   2009;

62. “Azərbaycan şərqşünaslığı”, №1, Bakı: “Əli Nəşriyyat Evi”, 2009, 80 s.

63.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №2, Bakı: “Adiloğlu”,  2009, 80 s.

64.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №1(3), Bakı: “Bakı Çap Evi”,  2010, 80 s.

65.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №2 (4), Bakı: “Bakı Çap Evi”,  2010, 80 s.

66. “Elmi araşdırmalar” məcmuəsi. Bakı: 2011 – 30 ç.v. (Məcmuə tarix, politologiya, ilahiyyat, fəlsəfə, ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik rubrikaları üzrə 100-dən çox məqaləni əhatə edir.

67.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №1 (5), Bakı: “Bakı Çap Evi”,  2011, 88 s.

68.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №2 (6), Bakı: “Bakı Çap Evi”,  2011, 72 s.

69.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №1 (7), Bakı: “R.M.Kompani”,  2012, 128 s.

70.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №2 (8), Bakı: “R.M.Kompani”,  2012, 104 s.

71.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №3(9), Bakı: “R.M.Kompani”,  2012, 104 s.

72.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №1 (10), Bakı: “M.A.Kompani”,  2013, 104 s.

73.“Azərbaycan şərqşünaslığı”, №1 (11), Bakı: “Zərdabi LTD”,  2014, 104 s.

 


                                             Müştərək əsərlər:

 

 1. Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti (İsmayılzadə C.B., Babayev A.M.). Bakı: “Maarif”, 1966.- 219 s.
 2. Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət. 4 cilddə. C.I (Mənəmmədi A.Y., Zahidi A.İ., Zərinəzadə H.). Bakı: “Elm”, 1972 – 525 s.

7.     Müasir İran (Abdullayev Z.Z., Aqasi N). Bakı: “Azərnəşr”, 1976 – 192 s.

 1. Абу Бакр ал-Кутби ал-Ахари. Тарих-и шейх Увейс /Пер. с персидского, предисловие и комментарии. (Кязымов М.Д., Пириев В.З.). Баку: “Элм”, 1984 150 с.
 2. Ислам и современность. (Мамедов А., Гусейнов Г.). Баку: “Элм”,1985.
 3. İslam və ərəb ölkələrində milli-azadlıq hərəkatı. (Əliev R.Y., Məmmədov A.M.). Bakı: “Elm”, 1986 – 75 s.
 4. Хамдаллах Мустауфи Казвини. Зайл-и тарих-и гузида. / Перевод с персидского, предисловие, примечание и указатели. (Кязымов М.Д., Пириев В.З.). Баку: “Элм”, 1986 – 148 с.
 5. Fars dilini tədqiq edən Azərbaycan alimləri (Sadıqova C. və Ələsgərova T.). Bakı: 1990 – 228 s.

13.Müasir ərəb şerində siyasi lirika (Cəfərov V.,Qəmbərov M.). Bakı: “Elm”, 1990 –112 s.

14. Зайн Ад-Дин Ибн Хамдаллдх Казвини. Зайл-и тарих-и гузида./ Перевод с персидского, предисловие, примечание и указатели. (Кязымов М.Д., Пириев В.З.). Баку: “Элм”, 1990.-212 с.

15. Oğuz Kağan dastanı (Müqəddimə və tərcümə Abiyev A.M., Rəsuli İ.). Bakı: 1992 – 40 s.

 1.  Azərbaycana qarşı erməni təcavüzu. /Ərəb dilində.(Həsənova X.H., Əkbərov H.Ə.). Bakı: 1993 – 180 s.
 2.  Hinduşah Naxçivani. Əs-Sihah əl-əcəmiyyə. Elmi-tənqidi mətn. (Sadıqova C. və Ələsgərova T.). Bakı: 1993 – 336 s.

18.                Hüsaməddin Xoyi, Töhfeyi-hüsam. Elmi-tənqidi mətn, tədqiqat sözlükləri (Ələsgərova T., Sadıqova C.). Bakı: “Elm”, 1996 – 240 s.

19.                İrəvan əyalətinin icmal dəftəri./ Araşdırma, tərcümə, qeyd və şərhlər. (Bunyadov Z.M., Məmmədov H.M.). Bakı: “Elm”, 1996 – 184 s.

20.                Naxçıvan sancaqının müfəssəl dəftəri./ Araşdırma, tərcümə, qeyd və şərhlər. (Bunyadov Z.M., Məmmədov H.M.). Bakı: “Elm”, 1997 – 336 s.

 1.  Bartold V.V. Müsəlman dünyası tarixində xəzəryanı vilayətlərin yeri./Rus dilindən tərcümə. (Ağayeva E.R.,  Bünyadov Z.M. ). Bakı: “Elm”, 1999 – 160 s.
 2.  Güney Azərbaycan (Bayramzadə S., Bije Ə., Tağıyeva S.). Bakı: “Orxan”, 2000 – 516 s.

23. Müdərris Rəzəvi. Nəsirəddin Tusinin həyatı və əsərləri. /Fars dilindən tərcümə. (Məhəmmədi M., Mustafayev V.). Bakı: 2002 – 212 s.

24. Tədqiqatı daneşməndane Azərbaycan dər badeye zəbane farsi (Ələsgərova T., Sadıqova C.). Tehran: 1377 – 194 s.

25.1920-ci illər Azərbaycan mətbuatında Türkiyə ədəbiyyatının tədqiqinə dair materiallar. (B.R.Osmanova, S.Ə.Qasımova). Bakı: “Nurlan”, 2004 – 312 s

 1.  Развитие арабской филологии в Азербайджане. (Оруджева Л.М., Шихалибейли З.Э.). Баку: Нурлан, 2004 108 с.

27. Mehmet Kamal Pilavoğlu. Mübarək günlərimiz. Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran E.Fikrət qızı. Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2005 80 s.

 1.  C.H.Mirzəzadə. Ərəbcə-türkcə mənzum anonim lüğət. Bakı: “Nurlan”, 2006 – 7 ç.v.
 2.  Mehmet Kamal Pilavoğlu. Şəhidlər və qazilər.Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran E.Fikrət qızı. Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2006– 132 s.
 3.  Mehmet Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran E.Fikrət qızı. Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2006 180 s.
 4.  Mehmet Kamal Pilavoğlu. Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri. Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran E.Fikrət qızı. Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2006 164 s.
 5.  Ebül-Hayri Rumi. Saltuknamə. I cild. Bakı: “Əli Nəşriyyat Evi”, 2007 – 280 s. Türkcədən çevirən və nəşrə hazırlayanlar: f.e.n. S.Qasımlı, f.e.n. B.Osmanlı, E.Xəlilova.
 6.  Ebül-Hayri Rumi. Saltuknamə. II cild. Bakı:  “Əli Nəşriyyat Evi”, 2007 – 200 s. Türkcədən çevirən və nəşrə hazırlayanlar: f.e.n. S.Qasımlı, f.e.n. B.Osmanlı, E.Xəlilova
 7.  S.Rüstəmova-Tohidi (digər müəlliflərlə). Tehran: “Qafqaz kataloqu”, 2007, Azərbaycan və Gürcüstan Respublikalarının kitabxanalarında saxlanılan fars, Azərbaycan, Osmanlı turkcəsi, kürd və ərəb dillərində dövrü mətbuatın birləşmiş kataloqu. Mətbuat araşdırmaları Mərkəzi Nəşriyyatı. Tehran: 2007 – 746 s. (İngilis və fars dillərində). Tərtibçilər: Turac Atabəki, Qrirol Beradze, Corc Sanikidze.
 8.  Mehmet Kamal Pilavoğlu. Böyük insan Həzrəti Əli. Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran E.Fikrət qızı. Bakı: “Günəş” nəşriyyatı, 2008 220 s.
 9.  Ebül-Hayri-Rumi. Saltuknamə. III cild. Türk dilindən tərcümə edən və nəşrə  hazırlayanlar: f.e.n. B.R.Osmanova, f.e.n. S.Ə.Qasımlı və E.S.Xəlilova, Bakı: 2008 – 12,5 ç.v.
 10.  Azərbaycan-latın-rusca-ərəbcə tibb terminləri lüğəti. Tərtib edənlər: f.ü.f.d. L.M.Orucova, f.ü.f.d. Z.Q.Rüstəmova
 11.  General-şərqşünas S.Ağabəyzadənin 140 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.
 12.  Azərbaycan-latın-rus-ərəb tibb terminləri  lüğəti. Tərtib edənlər: f.e.n. L.M.Orucova, f.e.n. Z.Q.Rüstəmova. Bakı: 2008 – 22,5 ç.v.
 13.  C.X.Cubran. Qırılmış qanadlar (ərəb dilindən tərcümə edənlər: G.Baxşəliyeva və Ə.Məmmədova). Bakı: “Bakı Çap Evi”, 2010.
 14.  Müasir Şərq. Analitik informasiya bülleteni. № 1. Bakı: “Bakı Çap Evi”, 2010 70 s. (baş redaktor – f.e.d., prof. G.B.Baxşəliyeva, məsul redaktor t.e.d. S.Ə.Rüstəmova-Tohidi).
 15.  İslam. Ensiklopedik lüğət. Tərtib edənlər: G.B.Baxşəliyeva, Ə.Abbasov. Bakı: “Elm”, 2013 702 səh.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.